How to call images from your plugins image folder?

Use plugin_dir_url() to get the public URI for the directory where the calling PHP file is. <img src=”<?php echo plugin_dir_url( __FILE__ ) . ‘images/facebook.png’; ?>”> If the PHP file is in a sub directory of your plugin you have to go up: <img src=”<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘images/facebook.png’; ?>”>

Published
Categorized as [WP] Plugins

How to Add WooCommerce Custom Fields to Products

WooCommerce Custom Fields on Product Page As apparent from the above screenshot, we will add custom fields to the WooCommerce product edit screen under the General tab. We will be working on the file functions.php (default location to add custom function) of your theme folder. Required WooCommerce Hook The first step is to using the right hook. There… Continue reading How to Add WooCommerce Custom Fields to Products

[WP] Custom Field Woocommerce Short description

Chèn mã này trong function.php của theme đang dùng hoặc tạo 1 plugin mới: [php] // Add the custom field add_action( ‘woocommerce_product_options_general_product_data’, ‘add_custom_field_to_general_product_metabox’ ); function add_custom_field_to_general_product_metabox() { global $post; // Get the selected value $value = get_post_meta( $post->ID, ‘_new_meta’, true ); if( empty( $value ) ) $value = ‘Xem trang mẫu’; // Default value woocommerce_wp_text_input(… Continue reading [WP] Custom Field Woocommerce Short description

[PHP] Nhận URL trang hiện tại

[php] $actual_link = (isset($_SERVER[‘HTTPS’]) && $_SERVER[‘HTTPS’] === ‘on’ ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]"; [/php]

Published
Categorized as Link

[WP] Tạo Plugin Mới

[php] <?php /** * Plugin Name: Newplugin * Plugin URI: freesaler.com // Địa chỉ trang chủ của plugin * Description: Đây là plugin mới * Version: 1.0 // Đây là phiên bản đầu tiên của plugin * Author: sonlts// Tên tác giả, người thực hiện plugin này * Author URI: http://freesaler.com // Địa chỉ trang… Continue reading [WP] Tạo Plugin Mới

[Host – Domain] Đăng ký host và domain với Hawkhost [Tốc độ – Ổn Định & Hỗ Trợ Nhiệt Tình]

Link đăng ký Domain và hosting: https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=14368 Tại sao tôi giới thiệu cho bạn link này? Đây là chương trình liên kết của Hawkhost với nhà phát triển Khi bạn nhấp vào link trên và thực hiện đăng ký, kèm theo coupon tôi cung cấp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá theo Coupon… Continue reading [Host – Domain] Đăng ký host và domain với Hawkhost [Tốc độ – Ổn Định & Hỗ Trợ Nhiệt Tình]

[wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

90% plugin bạn sử dụng, sẽ có một số tùy chọn trong bảng điều khiển. Thật hợp lý khi cho phép người dùng một số tùy chọn cài đặt, để điều chỉnh chức năng của plugin, theo sở thích của họ. Điều này có thể làm tăng khả năng sử dụng của một plugin. Tạo… Continue reading [wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

[wp] Link

Get site URL [php] <?php echo get_site_url(); ?> [/php] Get Plugin Url Image [php] <img src="<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘pluginfoder/images/facebook.png’; ?>"> [/php]