How to call images from your plugins image folder?

Use plugin_dir_url() to get the public URI for the directory where the calling PHP file is. <img src=”<?php echo plugin_dir_url( __FILE__ ) . ‘images/facebook.png’; ?>”> If the PHP file is in a sub directory of your plugin you have to go up: <img src=”<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘images/facebook.png’; ?>”>

Published
Categorized as [WP] Plugins

[WP] Tạo Plugin Mới

[php] <?php /** * Plugin Name: Newplugin * Plugin URI: freesaler.com // Địa chỉ trang chủ của plugin * Description: Đây là plugin mới * Version: 1.0 // Đây là phiên bản đầu tiên của plugin * Author: sonlts// Tên tác giả, người thực hiện plugin này * Author URI: http://freesaler.com // Địa chỉ trang… Continue reading [WP] Tạo Plugin Mới

[wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

90% plugin bạn sử dụng, sẽ có một số tùy chọn trong bảng điều khiển. Thật hợp lý khi cho phép người dùng một số tùy chọn cài đặt, để điều chỉnh chức năng của plugin, theo sở thích của họ. Điều này có thể làm tăng khả năng sử dụng của một plugin. Tạo… Continue reading [wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin