[WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins

// Lưu ý: chỉ dành cho bài viết đang hiển thị. Sẽ không hiển thị với Page, Homepage 1. Hiển thị danh sách bài viết liên quan có cùng danh mục (category) với bài viết đang hiển thị. [php] <?php $orig_post = $post; global $post; $categories = get_the_category($post->ID); if ($categories) { $category_ids = array(); foreach($categories… Continue reading [WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins