[WP] Lấy đường dẫn đến trang chi tiết sản phẩm

[php]
<?php echo ‘<a href="’.get_permalink($product_id).’">’.’Xem mẫu:’.get_the_title($product_id).'</a>’;
?>
[/php]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *