[PHP] Nhận URL trang hiện tại

[php]
$actual_link = (isset($_SERVER[‘HTTPS’]) && $_SERVER[‘HTTPS’] === ‘on’ ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
[/php]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *