[WP] Tạo Plugin Mới

[php] <?php /** * Plugin Name: Newplugin * Plugin URI: freesaler.com // Địa chỉ trang chủ của plugin * Description: Đây là plugin mới * Version: 1.0 // Đây là phiên bản đầu tiên của plugin * Author: sonlts// Tên tác giả, người thực hiện plugin này * Author URI: http://freesaler.com // Địa chỉ trang… Continue reading [WP] Tạo Plugin Mới