[WP] Custom Field Woocommerce Short description

Chèn mã này trong function.php của theme đang dùng hoặc tạo 1 plugin mới: [php] // Add the custom field add_action( ‘woocommerce_product_options_general_product_data’, ‘add_custom_field_to_general_product_metabox’ ); function add_custom_field_to_general_product_metabox() { global $post; // Get the selected value $value = get_post_meta( $post->ID, ‘_new_meta’, true ); if( empty( $value ) ) $value = ‘Xem trang mẫu’; // Default value woocommerce_wp_text_input(… Continue reading [WP] Custom Field Woocommerce Short description

[PHP] Nhận URL trang hiện tại

[php] $actual_link = (isset($_SERVER[‘HTTPS’]) && $_SERVER[‘HTTPS’] === ‘on’ ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]"; [/php]

Published
Categorized as Link

[WP] Tạo Plugin Mới

[php] <?php /** * Plugin Name: Newplugin * Plugin URI: freesaler.com // Địa chỉ trang chủ của plugin * Description: Đây là plugin mới * Version: 1.0 // Đây là phiên bản đầu tiên của plugin * Author: sonlts// Tên tác giả, người thực hiện plugin này * Author URI: http://freesaler.com // Địa chỉ trang… Continue reading [WP] Tạo Plugin Mới

[Host – Domain] Đăng ký host và domain với Hawkhost [Tốc độ – Ổn Định & Hỗ Trợ Nhiệt Tình]

Link đăng ký Domain và hosting: https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=14368 Tại sao tôi giới thiệu cho bạn link này? Đây là chương trình liên kết của Hawkhost với nhà phát triển Khi bạn nhấp vào link trên và thực hiện đăng ký, kèm theo coupon tôi cung cấp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá theo Coupon… Continue reading [Host – Domain] Đăng ký host và domain với Hawkhost [Tốc độ – Ổn Định & Hỗ Trợ Nhiệt Tình]