[wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

90% plugin bạn sử dụng, sẽ có một số tùy chọn trong bảng điều khiển. Thật hợp lý khi cho phép người dùng một số tùy chọn cài đặt, để điều chỉnh chức năng của plugin, theo sở thích của họ. Điều này có thể làm tăng khả năng sử dụng của một plugin.
Tạo Trang tùy chọn cho Plugin trong Menu Cài đặt
Để tạo menu phụ cho plugin của bạn trong menu bảng điều khiển ‘Cài đặt’, bạn nên sử dụng API Cài đặt do WordPress cung cấp . Sử dụng API này, bạn có thể đăng ký trang tùy chọn mới, với các trường để cài đặt. Ngoài ra, bạn có thể thêm cài đặt vào trang tùy chọn hiện có.

Đăng ký cài đặt cho một plugin
Đối với các cài đặt thuộc về một plugin cụ thể, bạn cần đăng ký cài đặt trong một nhóm, với một id duy nhất. Ví dụ, bạn cần viết một cái gì đó như sau:
[php]
function myplugin_register_settings() {
add_option( ‘myplugin_option_name’, ‘This is my option value.’);
register_setting( ‘myplugin_options_group’, ‘myplugin_option_name’, ‘myplugin_callback’ );
}
add_action( ‘admin_init’, ‘myplugin_register_settings’ );
[/php]
Tại đây, tất cả các trường cài đặt cho plugin sẽ được nhóm theo myplugin_options_group . Trong một trang tùy chọn, id này sẽ được sử dụng để hiển thị các trường.
Tạo một trang tùy chọn
Một trang tùy chọn sẽ được sử dụng để hiển thị tất cả các cài đặt của bạn. Trang này sẽ được thêm dưới dạng menu phụ vào menu Cài đặt.
[php]
function myplugin_register_options_page() {
add_options_page(‘Page Title’, ‘Plugin Menu’, ‘manage_options’, ‘myplugin’, ‘myplugin_options_page’);
}
add_action(‘admin_menu’, ‘myplugin_register_options_page’);
[/php]
myplugin_options_page sẽ là chức năng sẽ được gọi, khi trang này được hiển thị.
[php]
function myplugin_option_page()
{
//content on page goes here
}
[/php]
Cài đặt hiển thị trên trang tùy chọn
Để hiển thị cài đặt của bạn trong trang tùy chọn, bạn phải liên kết id nhóm cài đặt với trang tùy chọn bằng chức năng settings_fields . Sau đó, sử dụng get_option , bạn có thể nhận được giá trị của cài đặt. Nhớ định dạng các trường và văn bản trên trang tùy chọn của bạn.
[php]
<?php function myplugin_options_page()
{
?>
<div>
<?php screen_icon(); ?>
<h2>My Plugin Page Title</h2>
<form method="post" action="options.php">
<?php settings_fields( ‘myplugin_options_group’ ); ?>
<h3>This is my option</h3>
<p>Some text here.</p>
<table>
<tr valign="top">
<th scope="row"><label for="myplugin_option_name">Label</label></th>
<td><input type="text" id="myplugin_option_name" name="myplugin_option_name" value="<?php echo get_option(‘myplugin_option_name’); ?>" /></td>
</tr>
</table>
<?php submit_button(); ?>
</form>
</div>
<?php
} ?>
[/php]
Trang tùy chọn kết quả của bạn, sẽ trông giống như thế này:

Sử dụng các phương pháp được cung cấp bởi API Cài đặt có thể giúp bạn dễ dàng tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin của mình. Nhưng điều này chỉ cho phép bạn tạo một menu phụ trong menu cài đặt bảng điều khiển. Hãy theo dõi để biết thêm các bài viết, để giúp bạn tạo một menu bảng điều khiển riêng cho plugin của bạn và tạo nhiều trang tùy chọn.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *