[wp] Link

Get site URL

[php]
<?php echo get_site_url(); ?>
[/php]

Get Plugin Url Image
[php]
<img src="<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘pluginfoder/images/facebook.png’; ?>">
[/php]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *