[wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

90% plugin bạn sử dụng, sẽ có một số tùy chọn trong bảng điều khiển. Thật hợp lý khi cho phép người dùng một số tùy chọn cài đặt, để điều chỉnh chức năng của plugin, theo sở thích của họ. Điều này có thể làm tăng khả năng sử dụng của một plugin. Tạo… Continue reading [wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

[wp] Link

Get site URL [php] <?php echo get_site_url(); ?> [/php] Get Plugin Url Image [php] <img src="<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘pluginfoder/images/facebook.png’; ?>"> [/php]