[WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins

// Lưu ý: chỉ dành cho bài viết đang hiển thị. Sẽ không hiển thị với Page, Homepage

1. Hiển thị danh sách bài viết liên quan có cùng danh mục (category) với bài viết đang hiển thị.

[php]
<?php $orig_post = $post; global $post; $categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;

$args=array(
‘category__in’ => $category_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘posts_per_page’=> 2, // Number of related posts that will be shown.
‘ignore_sticky_posts’=>1
);

$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo ‘
<div id="related_posts">
<h3>Related Posts</h3>
<ul>’;
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post();?>

<li>
<div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>

<div class="relatedcontent">

<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>

<?php the_time(‘M j, Y’) ?>
</div>

</li>

<?
}
echo ‘</ul>
</div>

‘;
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>
[/php]

2 Hiển thị danh sách bài viết liên quan có cùng thẻ (Tags) với bài viết đang hiển thị.
[php]
<?php $orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
‘tag__in’ => $tag_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘posts_per_page’=>5, // Number of related posts that will be shown.
‘ignore_sticky_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {

echo ‘<div id="relatedposts"><h3>Related Posts</h3><ul>’;

while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>

<li><div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time(‘M j, Y’) ?>
</div>
</li>
<? }
echo ‘</ul></div>’;
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>
[/php]
Cách dùng: Chèn vào cuối file Single.php hoặc file hiển thị nội dung bài viết (post).

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *