[WP]: breadcrumbs

Chèn vào Function.php

[php]
/**
* Đăng Ký breadcrumbs
* Sử dụng: <?php fr_breadcrumbs(); ?> đặt vào vị trí cần hiển thị.
*/
/**
* Breadcrumb
*/
function fr_breadcrumbs() {
$delimiter = ‘»’;
$home = ‘Trang chủ’; // chữ thay thế cho phần ‘Home’ link
$before = ‘<span class="current">’; // thẻ html đằng trước mỗi link
$after = ‘</span>’; // thẻ đằng sau mỗi link
if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
echo ‘
<div id="crumbs">’;
global $post;
$homeLink = get_bloginfo(‘url’);
echo ‘<a href="’ . $homeLink . ‘">’ . $home . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
if ( is_category() ) {
global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘));
echo $before . single_cat_title(”, false) . $after;
} elseif ( is_day() ) {
echo ‘<a href="’ . get_year_link(get_the_time(‘Y’)) . ‘">’ . get_the_time(‘Y’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo ‘<a href="’ . get_month_link(get_the_time(‘Y’),get_the_time(‘m’)) . ‘">’ . get_the_time(‘F’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_time(‘d’) . $after;
} elseif ( is_month() ) {
echo ‘<a href="’ . get_year_link(get_the_time(‘Y’)) . ‘">’ . get_the_time(‘Y’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_time(‘F’) . $after;
} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time(‘Y’) . $after;
} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != ‘post’ ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo ‘<a href="’ . $homeLink . ‘/’ . $slug[‘slug’] . ‘/">’ . $post_type->labels->singular_name . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘);
echo $before . get_the_title() . $after;
}
} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != ‘post’ && !is_404() ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘);
echo ‘<a href="’ . get_permalink($parent) . ‘">’ . $parent->post_title . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = ‘<a href="’ . get_permalink($page->ID) . ‘">’ . get_the_title($page->ID) . ‘</a>’;
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_search() ) {
echo $before . ‘Search results for "’ . get_search_query() . ‘"’ . $after;
} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . ‘Posts tagged "’ . single_tag_title(”, false) . ‘"’ . $after;
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
echo $before . ‘Articles posted by ‘ . $userdata->display_name . $after;
} elseif ( is_404() ) {
echo $before . ‘Error 404’ . $after;
}
if ( get_query_var(‘paged’) ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ‘ (‘;
echo __(‘Page’) . ‘ ‘ . get_query_var(‘paged’);
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ‘)’;
}
echo ‘</div>

‘;
}
} // end fr_breadcrumbs()

[/php]

Hiển thị:

[php]
<?php fr_breadcrumbs() ?>
[/php]

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *