[WP]: breadcrumbs

Chèn vào Function.php [php] /** * Đăng Ký breadcrumbs * Sử dụng: <?php fr_breadcrumbs(); ?> đặt vào vị trí cần hiển thị. */ /** * Breadcrumb */ function fr_breadcrumbs() { $delimiter = ‘»’; $home = ‘Trang chủ’; // chữ thay thế cho phần ‘Home’ link $before = ‘<span class="current">’; // thẻ html đằng trước mỗi… Continue reading [WP]: breadcrumbs

Published
Categorized as Breadcrumb