[PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

Tôi nghĩ có đôi lúc bạn sẽ cần dùng đến đường dẫn trang hiện tại, ví dụ bạn cần lưu đường dẫn vào 1 biến tạm để nếu nhấn nút Back sẽ trở lại đúng trang đó, kiểm tra người dùng đang ở trang nào, đang thao tác những gì….Nói chung yêu cầu thì muôn… Continue reading [PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại