[wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

90% plugin bạn sử dụng, sẽ có một số tùy chọn trong bảng điều khiển. Thật hợp lý khi cho phép người dùng một số tùy chọn cài đặt, để điều chỉnh chức năng của plugin, theo sở thích của họ. Điều này có thể làm tăng khả năng sử dụng của một plugin. Tạo… Continue reading [wp] Tạo trang tùy chọn cài đặt cho plugin

[wp] Link

Get site URL [php] <?php echo get_site_url(); ?> [/php] Get Plugin Url Image [php] <img src="<?php echo plugin_dir_url( dirname( __FILE__ ) ) . ‘pluginfoder/images/facebook.png’; ?>"> [/php]

[WP] Recent Posts by Category Widget With Thumbnail

Functionsphp [php] function wpb_postsbycategory() { // the query $the_query = new WP_Query( array( ‘category_name’ => ‘announcements’, ‘posts_per_page’ => 10 ) ); // The Loop if ( $the_query->have_posts() ) { $string .= ‘<ul class="postsbycategory widget_recent_entries">’; while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); if ( has_post_thumbnail() ) { $string .= ‘<li>’; $string .= ‘<a href="’ . get_the_permalink() .’"… Continue reading [WP] Recent Posts by Category Widget With Thumbnail

[WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins

// Lưu ý: chỉ dành cho bài viết đang hiển thị. Sẽ không hiển thị với Page, Homepage 1. Hiển thị danh sách bài viết liên quan có cùng danh mục (category) với bài viết đang hiển thị. [php] <?php $orig_post = $post; global $post; $categories = get_the_category($post->ID); if ($categories) { $category_ids = array(); foreach($categories… Continue reading [WP]: Related Posts with Thumbnails in WordPress without Plugins

[WP]: breadcrumbs

Chèn vào Function.php [php] /** * Đăng Ký breadcrumbs * Sử dụng: <?php fr_breadcrumbs(); ?> đặt vào vị trí cần hiển thị. */ /** * Breadcrumb */ function fr_breadcrumbs() { $delimiter = ‘»’; $home = ‘Trang chủ’; // chữ thay thế cho phần ‘Home’ link $before = ‘<span class="current">’; // thẻ html đằng trước mỗi… Continue reading [WP]: breadcrumbs

Published
Categorized as Breadcrumb

[WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

Bước 1: Tắt tất cả các Plugin Bước 2: Mở File Config.php và chèn đoạn code sau bên dưới <?php [php] define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true ); [/php] Bước 3: Vào lại trang quản trị WordPress tìm mục Tools -> Network Setup và làm theo hướng dẫn của WordPress Bước 4: Kích hoạt lại các Plugin (Lưu… Continue reading [WP]: KÍCH HOẠT MULTISITE

[WP]: How to Generate a Table of Contents for Posts

Table of Contents for Posts

for Functions.php [php] // Inject the TOC on each post. add_filter(‘the_content’, function ($content) { global $tableOfContents; $tableOfContents = " <div class=’h5′> Table of Contents <span class=’toggle’>+ show</span> </div> <div class=’items’> <div class=’item-h2′> <a href=’#preface’>Preface</a> </div> "; $index = 1; // Insert the IDs and create the TOC. $content = preg_replace_callback(‘#<(h[1-6])(.*?)>(.*?)</\1>#si’, function ($matches) use (&$index, &$tableOfContents)… Continue reading [WP]: How to Generate a Table of Contents for Posts

[PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

Tôi nghĩ có đôi lúc bạn sẽ cần dùng đến đường dẫn trang hiện tại, ví dụ bạn cần lưu đường dẫn vào 1 biến tạm để nếu nhấn nút Back sẽ trở lại đúng trang đó, kiểm tra người dùng đang ở trang nào, đang thao tác những gì….Nói chung yêu cầu thì muôn… Continue reading [PHP] Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại

4 bước để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số đang là mục tiêu hàng đầu của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh đoàn tàu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần. Vậy doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị những gì và phải làm như thế nào để chuyển đổi số thành công? Tại Hội thảo “Chuyển đổi số… Continue reading 4 bước để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công